Skip to content

Vedtekter for foreningen Nattrutens venner – Veteranskipet M/S Sandnes
Vedtekter utgave 1-0 Side 1 av 2 Vedtatt på stiftelsesmøtet 14. februar 2008

§ 1 Formål
Nattrutens venner (NV) har som formål gjennom dugnad og arbeid å drive aktiv restaurering, vedlikehold og bruk av veteranskipet M/S Sandnes; skape et godt miljø både for kvinner og menn med utgangspunkt i maritime aktiviteter og atspredelse, og fremme norsk kystkultur med base i Stavanger og Sandnes. NV skal aktivt søke finansiering av det restaureringsarbeid foreningens medlemmer gjennomfører. NV er en ikke-kommersiell forening som har til hensikt på best mulig måte å ta vare på veteranskipet M/S Sandnes og skipets kystkulturelle historie, samt sikre båtens lokalisering i Stavanger / Sandnes området.

§ 2 Organisasjonstilknytning
NV driver sin virksomhet uavhengig av andre organisasjoner. Ved en samarbeidsavtale med Ryfylke Dampskibsselskab as, eier av M/S Sandnes; reguleres NVs restaurerings-arbeid og bruk av fartøyet til møter, selskaper, turaktiviteter og deltakelse ved kultur-arrangementer i NVs regi.

§ 3 Styret i Nattrutens venner
NV ledes av et styre som består av 5 medlemmer (leder, kasserer, sekretær og to styremedlemmer) og en varamedlem.
Varamedlemmene deltar på alle styremøter, men har stemmerett kun i sin funksjon som varamedlem.
Leder, Kasserer og Sekretær velges separat av årsmøtet.
Styret er beslutningsdyktig når minst tre av medlemmene deltar på møtet.
Styret representerer organisasjonen og skal ivareta dens formål og iverksette årsmøtets bestemmelser.

§ 4 Medlemsregler
Følgende forutsetninger skal være tilstede for medlemskap i NV:
– alder over 16 år
– betalt kontingent
– medlemskap gis som aktivt medlem eller støttemedlem
Alle medlemmer har stemmerett på årsmøtet og rett til å delta i NVs aktiviteter, arrangementer, turer og lignende. Styret har rett til å ekskludere medlemmer og/eller nekte medlemmer deltakelse på arrangementer.

§ 5 Kontingent
Årsmøtet fastsetter kontingentens størrelse for hvert år. Kontingent betales forskudds-vis innen fastsatt frist.

§ 6 Æresbevisninger
NV kan tildele enkeltmedlemmer eller bedrifter/lag eller lignende hedersbevisninger for ekstra fortjenestefull innsats eller bidrag. Styret beslutter tildeling og utarbeider retn-ingslinjer for æresbevisninger.

§ 7 Årsmøte
Ordinært årsmøte avholdes årlig og innen utgangen av mars måned.
– Innkalling og melding om saker til årsmøtet sendes ut 6 uker før årsmøtet. Samtidig orienteres det om aktiviteter for kommende år.
– saker som ønskes behandlet må være styret i hende senest fire uker før årsmøtet.
– årsmøtet behandler regnskap, budsjett, kontingent, valg samt innsendte forslag
– valg skal skje skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag
– styret velges for to år av gangen, to medlemmer er på valg hvert årsmøte
– valg avgjøres ved simpelt flertall med unntak av vedtektsendringer som krever 2/3 flertall

§ 8 Ekstraordinære årsmøter
Styret kan innkalle til ekstraordinært årsmøte. I tillegg innkalles til ekstraordinært årsmøte dersom minimum 1/3 av medlemmene krever dette.

§ 9 Dugnad
Styret i NV har ansvar for utarbeidelse og opprettholdelse av organisasjonsplaner vedrørende dugnadsarbeid. Styret oppnevner ansvarlige for de enkelte fagområder innen dugnadsarbeidet.

§ 10 Oppløsning
Oppløsning av NV kan bare skje etter vedtak i to etter hverandre påfølgende ordinære årsmøter med 2/3 dels flertall eller etter 2 år uten aktivitet i NV. Medlemmene varsles skriftlig om forslaget minst 14 dager før møtet. Ved oppløsning tilfaller eventuelle midler og eiendeler et fond til fremme av kystkulturhistorisk virksomhet som styret måtte beslutte.

Back To Top